அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு

நூல் : திருக்குறள்
பால்: அறத்துப்பால்
அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து

குறள் எண் : 1

திருக்குறள்

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.


மு.வரதராசன் குறள் விளக்கம்:

எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது.


சாலமன் பாப்பையா குறள் விளக்கம்:

எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தில் தொடங்குகின்றன; (அது போல) உலகம் கடவுளில் தொடங்குகிறது.

Transliteration(Tamil to English):

agara Mudhala ezhuththellaam aadhi
Pakavan Mudhatre ulaku

English Meaning

As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world