உயிர் எழுத்துகள்

தமிழ் உயிர் எழுத்துகள்

தமிழ் உயிர் எழுத்துகள் 12

123456789101112

மொத்த தமிழ் உயிர் எழுத்துகள் 12 ஆகும் . உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்தால் தான் முழுமை பெறுவோம் , அது போல உயிர் எழுத்துக்களும், மெய் எழுத்துக்களும் சேர்ந்து உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் உருவாகின்றன.

உயிர் எழுத்துகள் ஆங்கில உச்சரிப்பு மற்றும் உதாரணம்

எழுத்துEnglish pronounceஉதாரணம் 
aஅம்மா
aaஆண் 
eஇலை
eeஈட்டி
vuஉறுப்பு 
vooஊதா
yaeஎட்டு
yaeeஏணி
iஐந்து
oஒன்பது
ooஓட்டம் 
Avஒளவை