சென்னை பெட்ரோல் டீசல் விலை

சென்னை இன்றைய பெட்ரோல் டீசல் விலை

தேதிபெட்ரோல் விலை / 1 லிட்டர்டீசல் விலை / 1 லிட்டர்
6-ஜூலை-2022102.6394.24
5-ஜூலை-2022102.6394.24
4-ஜூலை-2022102.6394.24
3-ஜூலை-2022102.6394.24
2-ஜூலை-2022102.6394.24
1-ஜூலை-2022102.6394.24
30-ஜூன்-2022102.6394.24
29-ஜூன்-2022102.6394.24
28-ஜூன்-22102.6394.24
27-ஜூன்-22102.6394.24
26-ஜூன்-22102.6394.24
25-ஜூன்-22102.6394.24
24-ஜூன்-22102.6394.24
23-ஜூன்-22102.6394.24
22-ஜூன்-22102.6394.24
21-ஜூன்-22102.6394.24
20-ஜூன்-22102.6394.24
19-ஜூன்-22102.6394.24
18-ஜூன்-22102.6394.24
17-ஜூன்-22102.6394.24
16-ஜூன்-22102.6394.24
15-ஜூன்-22102.6394.24
14-ஜூன்-22102.6394.24
13-ஜூன்-22102.6394.24
12-ஜூன்-22102.6394.24
11-ஜூன்-22102.6394.24
10-ஜூன்-22102.6394.24
9-ஜூன்-22102.6394.24
8-ஜூன்-22102.6394.24
7-ஜூன்-22102.6394.24
6-ஜூன்-22102.6394.24
5-ஜூன்-22102.6394.24
4-ஜூன்-22102.6394.24
3-ஜூன்-22102.6394.24
2-ஜூன்-22102.6394.24
1-ஜூன்-22102.6394.24
31-மே-22102.6394.24
30-மே-22102.6394.24
29-மே-22102.6394.24
28-மே-22102.6394.24
27-மே-22102.6394.24
26-மே-22102.6394.24
25-மே-22102.6394.24
24-மே-22102.6394.24
23-மே-22102.6394.24