தக்காளி விலை

இன்றைய தக்காளி விலை

தக்காளி விலை
தக்காளி விலை
தேதிகாய்விலை ரகம் 1விலை ரகம் 2நாணயம் அளவு
இன்று தக்காளி6050ரூபாய்1 கிலோ
நேற்று தக்காளி6050ரூபாய்1 கிலோ
7 நாட்களுக்கு முன்தக்காளி4030ரூபாய்1 கிலோ
14 நாட்களுக்கு முன்தக்காளி2017ரூபாய்2 கிலோ
21 நாட்களுக்கு முன்தக்காளி1512ரூபாய்3 கிலோ
28 நாட்களுக்கு முன்தக்காளி1512ரூபாய்4 கிலோ
1 மாதம் முன்தக்காளி1010ரூபாய்5 கிலோ
2 மாதம் முன்தக்காளி2018ரூபாய்6 கிலோ
3 மாதம் முன்தக்காளி2422ரூபாய்7 கிலோ
4 மாதம் முன்தக்காளி2522ரூபாய்8 கிலோ
5 மாதம் முன்தக்காளி3025ரூபாய்9 கிலோ
6 மாதம் முன்தக்காளி2522ரூபாய்10 கிலோ
1 வருடம் முன்தக்காளி9075ரூபாய்11 கிலோ
2 வருடம் முன்தக்காளி3528ரூபாய்12 கிலோ
3 வருடம் முன்தக்காளி2520ரூபாய்13 கிலோ
4 வருடம் முன்தக்காளி4028ரூபாய்14 கிலோ
5 வருடம் முன்தக்காளி3025ரூபாய்15 கிலோ
6 வருடம் முன்தக்காளி2220ரூபாய்16 கிலோ