தக்காளி விலை

இன்றைய தக்காளி விலை

தக்காளி விலை
தக்காளி விலை
தேதிகாய்விலை ரகம் 1விலை ரகம் 2நாணயம் அளவு
இன்று தக்காளி1815ரூபாய்1 கிலோ
நேற்று தக்காளி2016ரூபாய்1 கிலோ
7 நாட்களுக்கு முன்தக்காளி2220ரூபாய்1 கிலோ
14 நாட்களுக்கு முன்தக்காளி1715ரூபாய்1 கிலோ
21 நாட்களுக்கு முன்தக்காளி2016ரூபாய்1 கிலோ
28 நாட்களுக்கு முன்தக்காளி1512ரூபாய்1 கிலோ
1 மாதம் முன்தக்காளி1010ரூபாய்1 கிலோ
2 மாதம் முன்தக்காளி2018ரூபாய்1 கிலோ
3 மாதம் முன்தக்காளி2422ரூபாய்1 கிலோ
4 மாதம் முன்தக்காளி2522ரூபாய்1 கிலோ
5 மாதம் முன்தக்காளி3025ரூபாய்1 கிலோ
6 மாதம் முன்தக்காளி2522ரூபாய்1 கிலோ
1 வருடம் முன்தக்காளி9075ரூபாய்1 கிலோ
2 வருடம் முன்தக்காளி3528ரூபாய்1 கிலோ
3 வருடம் முன்தக்காளி2520ரூபாய்1 கிலோ
4 வருடம் முன்தக்காளி4028ரூபாய்1 கிலோ
5 வருடம் முன்தக்காளி3025ரூபாய்1 கிலோ
6 வருடம் முன்தக்காளி2220ரூபாய்1 கிலோ