தமிழ் உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்

மொத்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் ( 18 X 12 ) = 216 ஆகும்

உயிரெழுத்துக்கள்→
மெய்யெழுத்துக்கள்
க்காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
ங்ஙாஙிஙீஙுஙூஙெஙேஙைஙொஙோஙௌ
ச்சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
ஞ்ஞாஞிஞீஞுஞூஞெஞேஞைஞொஞோஞௌ
ட்டாடிடீடுடூடெடேடைடொடோடௌ
ண்ணாணிணீணுணூணெணேணைணொணோணௌ
த்தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
ந்நாநிநீநுநூநெநேநைநொநோநௌ
ப்பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோபௌ
ம்மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
ய்யாயியீயுயூயெயேயையொயோயௌ
ர்ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ல்லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
வ்வாவிவீவுவூவெவேவைவொவோவௌ
ழ்ழாழிழீழுழூழெழேழைழொழோழௌ
ள்ளாளிளீளுளூளெளேளைளொளோளௌ
ற்றாறிறீறுறூறெறேறைறொறோறௌ
ன்னானினீனுனூனெனேனைனொனோனௌ

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் அட்டவணை

தமிழில் மொத்தம் 216 உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் உள்ளன .உயிர் எழுத்து 12 ம் , மெயெழுத்து 18 ம் சேர்ந்து ( 18 X 12 )கிடைப்பது 216 எழுத்துக்கள்.