தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள்

தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள்

தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் மொத்தம் 18 ஆகும் . மெய் எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துடன் சேர்ந்து உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் உருவாகும்

மெய் எழுத்துக்கள் (18)

க்ங்ய்
ச்ஞ்ர்
ட்ண்ல்
த்ந்வ்
ப்ம்ழ்
ற்ன்ள்

மெய் எழுத்துக்கள் உச்சரிப்பு மற்றும் உதாரணம்

எழுத்துஉதாரணம் English Pronounce
க்வணக்கம் ik
ங்நுங்கு ing
ச்மூச்சுich
ஞ்ஞ்சுinj
ட்ட்டம் it
ண்ண்in
த்மொத்தம்ith
ந்ந்துinth
ப்ப்பா ip
ம்ம்மா em
ய்காய்ei
ர்பலர் ir
ல்ல்லி il
வ்வ்வுiv
ழ்தமிழ் iz
ள்ள்ளி il
ற்வெற்றிir
ன்ன்புin