மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

நூல் : திருக்குறள்

பால்: அறத்துப்பால்

அதிகாரம் : கடவுள் வாழ்த்து

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:

அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார்.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:

மனமாகிய மலர்மீது சென்று இருப்பவனாகிய கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை எப்போதும் நினைப்பவர் இப்பூமியில் நெடுங்காலம் வாழ்வர்

English Meaning:

They who are united to the glorious feet of Him who passes swiftly over the flower of the mind, shall flourish long above all worlds


Transliteration(Tamil to English):

Malarmisai Ekinaan MaaNati saerndhaar
nilamisai needuvaazh Vaar