விழுப்புரம் தங்கம் விலை

விழுப்புரம் இன்றைய தங்கம் விலை

தேதி22 காரட் 24 காரட் 
1 கிராம்8 கிராம்1 கிராம்8 கிராம்
6-ஜூலை-2022474037920512841024
5-ஜூலை-2022480538440519341544
4-ஜூலை-2022479838384518641488
3-ஜூலை-2022479238336518041440
2-ஜூலை-2022479238336518041440
1-ஜூலை-2022478538280517041360
30-ஜூன்-2022466537320505040400
29-ஜூன்-2022467537400506040480
28-ஜூன்-2022476538120515041200
27-ஜூன்-2022476538120515041200
26-ஜூன்-2022475538040514041120
25-ஜூன்-2022475538040514041120
24-ஜூன்-2022474537960512541000
23-ஜூன்-2022476538120514541160
22-ஜூன்-2022474537960512541000
21-ஜூன்-2022476538120514541160
20-ஜூன்-2022477538200516141288
18-ஜூன்-2022476538120515041200
17-ஜூன்-2022477538200516041280
16-ஜூன்-2022475538040514041120
15-ஜூன்-2022471537720510040800
14-ஜூன்-2022474037920512541000
13-ஜூன்-2022483538680522041760
12-ஜூன்-2022483538680522041760
11-ஜூன்-2022483538680522041760
10-ஜூன்-2022477538200516141288
9-ஜூன்-2022479538360518541480
8-ஜூன்-2022477038160516141288
7-ஜூன்-2022476038080515141208
6-ஜூன்-2022478538280517141368
5-ஜூன்-2022477538200516141288
4-ஜூன்-2022477538200516041280
3-ஜூன்-2022481038480520041600
2-ஜூன்-2022476038080515041200
1-ஜூன்-2022474037920512040960
1-மே-2022484038720522041760
1-ஏப்ரல் -2022481038480519041520
1-மார்ச்-2022479838384516441312
1-பிப்ரவரி-2022453236256489839184
1-ஜனவரி -2022455936472492539400
1-டிசம்பர்-2021448835904485338824
1-நவம்பர்-2021449335944485838864
1-அக்டோபர் -2021436834944473337864
1-செப்டம்பர் -2021445235616481738536
1-ஆகஸ்ட் -2021454836384491339304
1-ஜூலை -2021444535560480538440
1-ஜூன்-2021465837264501840144
1-மே-2021441035280477038160
1-ஏப்ரல்-2021416533320449935992
1-மார்ச்-2021434234736472737816
1-பிப்ரவரி-2021462537000501040080
1-ஜனவரி-2021473537880512040960

விழுப்புரம் வெள்ளி விலை

தேதி1 கிராம் 1 கிலோ
6-ஜூலை-202262.562500
5-ஜூலை-202264.564500
4-ஜூலை-20226464000
3-ஜூலை-202263.563500
2-ஜூலை-202263.563500
1-ஜூலை-20226565000
30-ஜூன்-202265.265200
29-ஜூன்-202265.365300
28-ஜூன்-20226666000
27-ஜூன்-20226666000
26-ஜூன்-202265.765700
25-ஜூன்-202265.765700
24-ஜூன்-20226666000
23-ஜூன்-20226666000
22-ஜூன்-20226666000
21-ஜூன்-202266.366300
20-ஜூன்-202266.366300
19-ஜூன்-202266.366300
18-ஜூன்-202266.366300
17-ஜூன்-20226767000
16-ஜூன்-20226666000
15-ஜூன்-20226666000
14-ஜூன்-20226666000
13-ஜூன்-202267.367300
12-ஜூன்-202267.567500
11-ஜூன்-202267.567500
10-ஜூன்-20226767000
9-ஜூன்-20226868000
8-ஜூன்-20226868000
7-ஜூன்-202267.7467740
6-ஜூன்-202268.5468540
5-ஜூன்-202267.5467540
4-ஜூன்-202267.567500
3-ஜூன்-202268.568500
2-ஜூன்-20226767000
1-ஜூன்-20226767000
1-மே-202267.367300
1-ஏப்ரல் -202271.371300