வெங்காயம் விலை

வெங்காயம் விலை

தேதிகாய்பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம்நாணயம் அளவு
இன்று வெங்காயம் 3890ரூபாய்1 கிலோ
நேற்று வெங்காயம் 36100ரூபாய்1 கிலோ
7 நாட்களுக்கு முன்வெங்காயம் 3280ரூபாய்1 கிலோ
14 நாட்களுக்கு முன்வெங்காயம் 3080ரூபாய்1 கிலோ
21 நாட்களுக்கு முன்வெங்காயம் 2875ரூபாய்1 கிலோ
28 நாட்களுக்கு முன்வெங்காயம் 2565ரூபாய்1 கிலோ
1 மாதம் முன்வெங்காயம் 2535ரூபாய்1 கிலோ
2 மாதம் முன்வெங்காயம் 2530ரூபாய்1 கிலோ
3 மாதம் முன்வெங்காயம் 2032ரூபாய்1 கிலோ
4 மாதம் முன்வெங்காயம் 1830ரூபாய்1 கிலோ
5 மாதம் முன்வெங்காயம் 1833ரூபாய்1 கிலோ
6 மாதம் முன்வெங்காயம் 2035ரூபாய்1 கிலோ
1 வருடம் முன்வெங்காயம் 2440ரூபாய்1 கிலோ
2 வருடம் முன்வெங்காயம் 2440ரூபாய்1 கிலோ
3 வருடம் முன்வெங்காயம் 3040ரூபாய்1 கிலோ
4 வருடம் முன்வெங்காயம் 6050ரூபாய்1 கிலோ
5 வருடம் முன்வெங்காயம் 6050ரூபாய்1 கிலோ
6 வருடம் முன்வெங்காயம் 4030ரூபாய்1 கிலோ