தமிழ்

தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள்

தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் மொத்தம் 18 ஆகும் . மெய் எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துடன் சேர்ந்து உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் உருவாகும் மெய் எழுத்துக்கள் (18) க் ங் ய் ச் ஞ் ர் ட் ண் ல் த் …